Biografie

Artist Echo Ho

Echo Ho werd in 1986 in de provincie Sichuan in de volksrepubliek China geboren en begon reeds in haar kinderjaren met het leren van het traditionele, Chinese schilderen en calligraferen. Zij kreeg later les van Li Aiguo, een bekende, Chinese schilder. Dank zij haar uitstekende prestaties als master-student aan de universiteit van Peking, neemt zij deel aan een uitwisselingsprogramma van de Universiteit van Amsterdam, met Culturele Industrie als specialisatie. In tegenstelling tot de meeste westerse schildertradities, streefde de Chinese schilderkunst niet het weergeven van de exacte werkelijkheid na, maar legde zij de nadruk op het vastleggen van de spirituele essentie van het onderwerp. Door traditionele schildertechnieken toe te passen op zijden waaiers en door het vastleggen van Europese landschappen in een losse, Chinese schilderstijl, ontwikkelt Echo haar eigen stijl.

De 'tuan shan' is een traditionele, Chinese waaier van zijde met een ronde vorm. Chinezen hebben altijd een bepaalde gedachte bij voorwerpen met een ronde vorm. Zij zien ze als symbolen voor een hereniging met geliefden, geluk en voorspoed. In feite brengt het beschilderen van zijden waaiers poëzie, calligrafie, schilderkunst en andere kunstvormen samen. Het legt de nadruk op het uiten van de emotie die de voorstelling oproept, gecombineerd met de inspiratie die de mens haalt uit de wonderen van de natuur. Echo gelooft dat het putten van levenskracht uit een schilderij het ultieme doel is van de schilder en zij heeft daarom besloten om met deze kunstvorm uiting te geven aan haar liefde en passie door de wind vorm te geven.

Born in Sichuan Province, P. R. China, 1986, Echo Ho began to learn traditional Chinese painting and calligraphy in her childhood. She was later apprenticed to Li Aiguo, a renowned painter in China. As an outstanding master student in Peking University, Echo is currently on an exchange program in University of Amsterdam, majored in Cultural Industry.

Unlike most Western painting traditions, Chinese painting did not place great importance on depicting an exact likeness of that which exists in reality, but instead emphasized the need to capture the spiritual essence of the subject. By applying traditional painting techniques on silk fans and depicting European landscapes with freehand Chinese painting , Echo develops her own style.

Tuan Shan is a traditional Chinese silk fan with a round shape. Chinese always have a fantasy with round-shaped things. In their mind, they represent reunion of loved ones, happiness and good fortune. As a matter of fact, painting on the silk fan is a union of poetry, calligraphy, painting and various of other art forms. It pursues to express the emotion from the scene, combining people’s inspiration with the wonders of nature. Believing that the rendering of the life force of the painting is the ultimate goal of the painter, Echo decides to use this form of art to express her love and passion through the image of the wind.